Das Vereinslied:

Hierzu noch ein Danke an den Verfasser unseres Traditions und Klatschmarsches Hannes Rösseler.

 

Löstige Atschinesen!!!

                                               Stolberg ess eh löstig Städtsche , Stolberg ess eh Volk vör sich.

Denn van jedem kleinste Flecksche

Mache seieh Ledche sich.
 
Mett der Vogelsang do fong ett ah , mettder lange Hein do hot ett ob.
 
Doch jetz ess de Atsch noch draa , doröm passt ens allemole ob:
 
 
Ohne Atsch moss Stolberg sterve , ohne oss kann kene see.
 
Denn he komme alle Nerve , vam Verkehr jo bejehnee.
 
An der Dreieck do stegt alles öhm
 
Un der Bahnhof dem regiere mer.
 
Vör de Atsch es dat bequehm , un bestimmt en ganze grusse Ihr:
 
Doröm komme he zesamme , die 11 Jecke van de Atsch.
 
Wenn se oss och noch verdamme , un veruze met der Pratsch.
 
Doch no Stolberg welle mer nett jo , wat die könne ,könne mer att lang.
 
Un dat Küllische blievt bestoh , denn mer Atscher halde bei de Stang:
 
Refrain:
 
Löstige Atschinesen , Su wede mer genannt.
 
Löstige Atschinesen , Su werde mer bekannt.
 
Em Küllsche gruss gewode , Dat ess doch kene Quatsch.
 
Humor ess uss Parole , Alaaf alaaf de Atsch.